Stadgar


Stadgar för föreningen Torsåsbygdens Slöjdförening med säte i Torsås kommun. Föreningen bildades 1986-01-22. 

 1. Slöjdföreningen är en ideell förening med egen styrelse och förvaltning.

 2. Slöjdföreningen har till syfte:
  att främja bygdens hemslöjd
  att värna om slöjdtraditioner
  att stimulera till nyskapande och utveckling av slöjden
  att verka för samhörighet bland slöjdarna
  att slå vakt om begreppet "slöjdriket"

 3. Medlem kan var och en bli som är beredd att följa föreningens stadgar.  Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift.

 4. a) Årsmöte skall hållas senast vecka 11. Kallelse skall utgå två veckor före. Motioner ska vara styrelsen
  tillhanda 10 dagar före årsmötet.
  b) Förslagsvis äger varje medlem, rösträtt äger den medlem som fyllt 15 år.
  c) Valbar till styrelsen är endast medlem som fullgjort alla förpliktelser gentemot föreningen.
  Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör.
  Dessa väljs på två år med växelvis avgång. Följande väljes på ett år: två revisorer, två styrelsesuppleanter samt en revisorssuppleant.
  Dessutom väljes på ett år en valberedning av ordf. och två ledamöter.
  d) Kassören verkställer utbetalning enligt styrelsens beslut.

 5. Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:
  a) Val av ordförande och sekreterare för mötet samt vid behov rösträknare.
  Två justeringsmön väljes
  b) Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats
  c) Styrelsens verksamhetsberättelse
  d) Styrelsens ekonomiska berättelse
  e) Revisorernas berättelse
  f) Fastställande av balansräkning
  g) Fråga om ansvarsfrihet
  h) Behandling av motioner och förslag
  i) Fastställande av medlemsavgift
  j) Fastställande av ekonomisk plan
  k) Fastställande av arbetsplan
  l) Val av ordförande
  m) Val av styrelse
  n) Val av styrelsesuppleanter
  o) Val av revisorer
  p) Val av revisor suppleant
  q) Val av valberedning
  r) Övriga val
  s) Eventuellt annan i kallelsen angiven fråga
  t) Nya frågor

 6. a) Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
  Styrelsen leder föreningens verksamhet samt ansvarar för föreningens medel och tillhörigheter.
  Det åligger styrelsen att i god tid före årsmötet uppgöra och ställa verksamhetsberättelse och kassarapport till revisorernas förfogande. Beslut som innebär större arbetsåtagande för medlemmar eller större ekonomiska konsekvenser för föreningen, skall godkännas på medlemsmöte.
  Styrelsen skall sammanträda så ofta det är av behovet påkallat.
  b)  Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
  c)  Slöjdföreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 7. Föreningsmöte ska hållas när föreningen finner lämpligt. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring och upplösning av föreningen.
  Vid lika röstval har ordföranden utslagsröst.

 8. Slöjdföreningen har rätt att utesluta medlem som:
  a) motarbetar eller bryter dessa stadgar
  b) utan giltigt skäl ej betalar sin medlemsavgift

 9. Förslag till stadgeändring eller tillägg ska skriftligen inlämnas till styrelsen minst två månader före kommande årsmöte.
  Beslut om ändring eller tillägg av stadgar ska samla minst 2/3 av rösterna för att godkännas.

 10. Förslag om upplösning av slöjdföreningen kan ske endast på ordinarie möte oh samtliga medlemmar ska i förväg delgivas förslaget.
  För att upplösning ska kunna beslutas fordras minst 4% majoritet och de närvarande måste utgöra minst 3/4 av föreningens samtliga medlemmar.
  Vid möte där beslut om upplösning av föreningen fattas ska föreningens tillgångar och ägodelar avsättas i en fond för bevarande av de slöjdtraditioner som finns i bygden. Fonden skall förvaltas av hembygdsföreningarna i Torsås kommun.